Các phiên họp mới đã được thêm vào Hội nghị…

Các phiên họp mới đã được thêm vào Hội nghị Thượng đỉnh về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập năm 2021 do nhu cầu về sự kiện ảo này vào 13:00 đến 16:00 ngày 8 tháng 1. https://t.co/32WpDCtKGn via @bellevuewaMore